Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSPŘÍZ, Hospříz 31, Jindřichův Hradec 377 01

tel. 384 397 254, skolka@hospriz.cz, mob. 725 378 623

 

Školní řád MŠ

Č.j.:8/17

Účinnost od: 1.4.2017

Skartační znak: S10

 

Změny: aktualizace Školního řádu vypracovaného ke dni 1.9.2015

 

 

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Statutárním orgánem Obec Hospříz.

IČO:710 052 00

Kapacita MŠ: 28 dětí

Přesný název školy         : Mateřská škola Hospříz

Adresa                                 : Hospříz 31, Jindřichův Hradec 377 01

ředitelka školy                 : Ivana Bočková

telefon                                 : 384 397 254

e-mail                                  : skolka@hospriz .cz

webové stránky               : na stránkách obce

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává  ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

1.2 Obsah školního řádu

1.            Vydání, obsah   a závaznost školního řádu

1.1          Vydání školního řádu

1.2          Obsah  školního řádu

1.3          Závaznost školního řádu

2.            Cíle předškolního vzdělávání

3.            Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1          Práva dítěte:

3.2          Povinnosti dítěte:

3.3          Zákonní zástupci mají právo:

3.4          Povinnosti zákonných zástupců

3.4a        Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

4.             Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5.            Provoz a vnitřní režim školy

5.1          Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2          Organizace stravování dětí

5.3          Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.3 a       Povinné předškolní vzdělávání

5.4          Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.5          Evidence dítěte (školní matrika)

5.6          Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.7          Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

5.8          Platby v MŠ

6.            Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1          Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2          První pomoc a ošetření

6.3          Pobyt dětí v přírodě

6.4          Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.5          Pracovní a výtvarné činnosti

7.            Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy 

8.            Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9.            Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí na schůzích s rodiči,

na www stránkách a na  informační tabuli v šatně MŠ.

 

 2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole  a na webových stránkách školy.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte:

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ...).

 

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

3.2 Povinnosti dítěte:

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů  a  ostatních zaměstnanců školy.

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3.3 Zákonní zástupci mají právo:

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy  v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami mateřské  školy.

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Zákonný zástupce má povinnost zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání na vyzvání ředitelky mateřské školy.

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

 

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

3.4 a Systém a péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka  mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí   ředitelka  školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálního vzdělávání dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Ředitelka  školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 5. Provoz a vnitřní režim školy

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola Hospříz  poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:

Hospříz 31,  Jindřichův hradec 377 01

Provoz MŠ je od  6.00  do 16.00 hodin

 

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.30 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

Budova se v 8.30 hod. uzamyká a otvírá se ve 11.30.hod., poté se uzamyká ve 13:00 hod. a odpoledne ve 14:00 hod. se otvírá. V případě požadavků rodičů na odchod dítěte z MŠ v neobvyklém čase  musí tuto skutečnost  předem oznámit komukoliv z personálu MŠ.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin, a to buď osobně nebo telefonicky.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne osobně, telefonicky .

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole,

oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně a na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby do doby, než je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osoby. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, učitelka jej telefonicky kontaktuje.  V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, učitelka  dále vykonává dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole.  Učitelka  se dále průběžně pokouší kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se učitelce  nepodaří  kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může učitelka kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD. Pozdní převzetí dítěte po ukončení provozní doby  je narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

                                                                           

Organizace dne

6.00 - 8.30

Scházení dětí,hry podle volby a přání dětí,tvořivé hry,individuální vzdělávací aktivity,výtvarné a pracovní činnosti,přivítání,pohybová chvilka

 

8.30 - 9.45

Hygiena,přesnídávka

Vzdělávací aktivity podle třídních vzdělávacích programů

 

 

  9.45 - 11.30

Příprava na pobyt venku,aktivity a hry v přírodním prostředí

 

11.30 - 12.30

Hygiena,oběd,čištění zubů

 

12.30 - 14.20

Četba pohádky

Odpolední odpočinek,spánek

Vstávání individuálně

Práce s dětmi s nižší potřebou spánku nebo klidná činnost

Hygiena,svačina

 

14.20 - 16.00

Volné činnosti a řízené aktivity ve třídách nebo na školní zahradě

 

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Všechny děti

po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Přitom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim, rodiče se mohou na základě domluvy s učitelkou účastnit adaptačního procesu. 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat při pohádce.   Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

Mateřská škola může organizovat  školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou písemným sdělením na nástěnkách, nebo  ústním sdělením .

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

Počty dětí

      se naplňují v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb.:

 

Třída mateřské školy

Počet dětí

 

24

 

Povolení výjimky zřizovatele školy na 28 dětí.

 

Děti s přiznanými podpůrnými  opatřeními

V případě aktuálnosti bude Školní řád doplněn.

 

Povolení výjimky zřizovatele školy

Zřizovatel MŠ může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí stanovenou vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu

není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 

5.2 Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny , který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Přihlašování a odhlašování obědů a odpoledních svačin se provádí den předem nebo v pondělí do 7.00 hodin.

 

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11.30 do 11.45 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

 

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce  dítěte  telefonicky  nebo osobně.  Neodhlášené obědy propadají.

Podávání přesnídávek:      8.30 -   9.00

Podávání obědů:                11.30 - 12.15

Podávání svačin:                 14.20 -14.45

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31.8.2020.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. Tyto děti, pokud je MŠ Hospříz jejich spádová mateřská škola, jsou přijímány přednostně.

 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví  ředitelka  mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém – informační plakáty, webové stránky.

Ředitelka školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita zařízení.

 

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Formulář  žádosti  o přijetí spolu s evidenčním listem dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou při zápisu v mateřské  škole .

 

5.3 a Povinné předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182 a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy a to v rozmezí od 7 hodin do 9 hodin.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

 

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole do celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182 a) školského zákona.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

Nepřítomné dítě omlouvá jeho zákonný zástupce.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a)telefonicky

b)písemně

c)osobně

 

Ředitelka při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka MŠ pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Skutečnost, zda má být dítě individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte. Vždy by se tak mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

   

  Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

   

  Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření, přezkoušení

 • termíny ověření, včetně náhradních termínů

  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

  Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce  nezajistil účast dítěte

  u ověření, a to i v náhradním termínu.

   

  Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

   

   

  5.4  Ukončení docházky dítěte do MŠ

   

  Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

   

  Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

   

  Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

   

  Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

   

   

  5.7 Evidence dítěte (školní matrika)

   

  Pro přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte.

   

  Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   

  5.8 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

   

  Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

   

  Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

   

  5.9 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

   

  O hlavních prázdninách  může být  provoz  MŠ omezen nebo přerušen.  Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ informováni 2 měsíce předem  vývěskou na nástěnce .

   

  Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 4-5  týdnů a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

   

   

  5.10 Platby v MŠ

   

  Úplata za předškolní vzdělávání

  Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče.

   

   

  Úplata za školní stravování dětí

  Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ.

   

  Způsob platby

  Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

   

  Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

   

  Platby probíhají v hotovosti.

   Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. Platí se zálohově.

   

  6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

   

  Ve vnějších i vnitřních prostorách mateřské školy je přísný zákaz kouření, vodění psů.

   

   

  6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

   

  Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

  Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

   

  Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy.  Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka  povinna zajistit dozor nad dětmi jiným zaměstnancem školy.

   

  K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelek  tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše

  a) 20 dětí z běžných tříd nebo
  b)12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti od 2 do 3 let.

   

  Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počet dětí uvedených

  v odstavci a)  nejvýše o 8 dětí a v odstavci b) nejvýše o 11 dětí. 

   

  Při  zajišťování  pobytu dětí v prostředí náročném na  bezpečnost, výletů nebo zvláštních akcí mimo školu  určí ředitelka MŠ počet učitelek a ostatních zaměstnanců  tak, aby byla zajištěna výchova dětí,  jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

  V případě školního úrazu je učitelka  povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka  je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů .

   

  Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

   

  Zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelky i ostatní zaměstnanci  jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelky  jsou povinny dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

   

  V případě školního úrazu je učitelka  povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka  je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a  zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově  vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

   

  Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

   

  6.3 První pomoc a ošetření

   

  Ředitelka školy  zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

   

  Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

   

  V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitelka konající dohled.

   

  Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

   

  Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají děti pobíhat v šatně a toaletách.

   

  Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako ( meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

  Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

   

  Ředitelka  školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

   

  Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.

   

   

  6.4 Pobyt dětí v přírodě

   

  Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

  Učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

   

  6.5 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

   

  Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě  na školní zahradě, kontrolují učitelky , zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

  Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

   

  6.6 Pracovní a výtvarné činnosti

   

  Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky,  kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

   

  7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

   

  Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

   

  V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

   

  Děti jsou učitelkami vedeny a informovány  k ochraně zdraví před sociálně patologickými  jevy.

   

  Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami  a mezi učitelkami  a zákonnými zástupci dětí.

  Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – doplňkový program.

    

  8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

   

  Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelky  na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

   

  9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

   

  Školní řád platí do odvolání.

   

  Školní řád byl projednán na Pedagogické radě  dne 31.3.2017

   

  Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

   

  Školní řád nabývá účinnosti 1.4.2017.

   

  Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy .

   

   

   

  V Hospřízi, dne : 31.3.2017

   

   

                                                                                           ……………………………………………………..

                                                                                         Ivana Bočková, ředitelka MŠ Hospříz

   

   

   

  ……………………………………………………..

   

  ……………………………………………………..

   

  …………………………………………………….