Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.

Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.

                      

Kontroly kotlů

Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.

Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je nutné uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené výrobcem daného kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena. Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.

 

Revize kotlů

Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší  a běžných kotlů v domácnostech se netýkají.

Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“. Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění pravidelných povinných kontrol kotlů.  

Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní technik zjistí závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.

 

Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice

Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či rekonstrukci domu, zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie, bezplatně a komerčně nezávisle vám poradí v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice. Na osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Energy Centre České Budějovice, z. s.
www.eccb.cz
náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice

 

Hodiny pro veřejnost:

pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod.

úterý, čtvrtek: 8:00 - 14:00 hod.

pátek: 8:00 - 12:00 hod.

Jiný termín návštěvy možný po předchozí dohodě.

 

Publikováno 10. 6. 2020 7:16

KORONAVIRUS - Aktuální informace, dokumenty a odkazy pro občany

Aktuální informace můžete nalézt na stránkách:

Ministerstva zdravotnictví ČR   Ministerstvo vnitra    Vláda ČR    Krajská hygienická stanice JčK   Jihočeský kraj

Občané, kteří mají nedostatek roušek, můžou kontaktovat telefonicky Obecní úřad Hospříz a ten jim roušky zajistí.

Důrazně upozorňujeme na důležitost dodržování všech níže uvedených usnesení vlády.

 • Je zakázaný pohyb osob na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
  šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Všem osobám je zakázána přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  v čase mezi 8: 00 hod. – až 10: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou
  držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení
  poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
 • Je zakázáno nastupovat předními dveřmi do veřejné autobusové dopravy v Jihočeském kraji.
 • Cestující veřejnou dopravou nebudou odbavování personálem dopravce (řidič, průvodčí, atd.).
 • Respirátory jsou určené k jednorázovému použití, nicméně vzhledem k jejich nedostatku je možné nouzově tyto respirátory sterilizovat pro opakované použití. Při preventivním použití tak stále mohou poskytnout lepší ochranu než běžné ústenky (roušky). Katedra jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze doporučuje několik způsobů sterilizace, kterou lze provést i v domácích podmínkách.

  1. Dezinfekce teplem: horkou párou nebo v mikrovlnce (v případě respirátorů bez kovových částí; dle výkonu 3-5 minut; je třeba napřed navlhčit vodou například rozprašovačem; je nutné mít pod dohledem, aby nedošlo ke vzplanutí)
  2. Dezinfekce UV zářením: Kdo má UV lampu, popř. takzvané horské sluníčko, může osvítit z každé strany tři minuty
  3. Chemická dezinfekce: Použít dezinfekční prostředek na plochy (třeba ten, který vyrábí i FJFI ČVUT), nechat oschnout

Obec Hospříz nabízí od 23.3.2020 seniorům ve věku 63+ novou službu – nákup základních potravin, drogerie a vyzvednutí léků. Služba bude hospřízským seniorům poskytnuta zdarma, klienti uhradí pouze za nákup požadovaného zboží.

Podmínky pro využití služby:

 • Věk 63 let +
 • Služba je poskytována přednostně osaměle žijícím seniorům
 • Rozvoz je zajišťován pouze na území obce a v jeho místní části, není možné ho využívat v sousedních obcích
 • Nákup je možné uhradit pouze v hotovosti v českých korunách – limit nákupu je 500,00 Kč
 • Nejedná se o přepravní službu, řidiče není možné doprovázet
 • Není možné vybírat, v jaké prodejně budou potraviny a další produkty nakoupeny
 • Není možné využít nákupní tašky klienta

Jak službu objednat?

V pondělí v době od 9:00 do 12:00 hod. nebo ve čtvrtek v době od 9:00 do 12:00 hod. zavoláte na telefonní číslo 725 516 816 paní Jitce Vacíkové, té sdělíte, o jakou službu žádáte a nahlásíte potřebné údaje (nákupní seznam, e-recept, jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt).

Jak nakládat s komunálním odpadem?

 • Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.
 • Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.
 • Osoba v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 i osoba neinfikovaná v domácí karanténě by měla být poučena v rámci karanténních opatřeních jak nakládat s odpadem.
 • Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.
 • V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

Jak nakládat s odpadem v době koronavorové pandemie.pdf

Usnesení vlády č. 140, 141 a 142.pdf

Nařízení hejtmanky č. 8_2020.pdf

Usnesení vlády č. 122 až 128.pdf

Informace pro seniory.pdf

Vyjádření ČEVAK a.s_.pdf

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2.pdf

Prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu.pdf

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf

Usnesení vlády č. 106 až 108.pdf

Usnesení vlády č. 104 a 105.pdf

Usnesení vlády č. 96 až 99.pdf

Sdělení ministerstev a Státní volební komise č. 91 až 95.pdf

Usnesení vlády č. 84 až 90.pdf

Usnesení vlády č. 83.pdf

Usnesení vlády č. 82.pdf

Usnesní vlády č. 75 až 81.pdf

Usnesení vlády č. 70 až 74.pdf

Usnesení vlády č. 69 nouzový stav.pdf

INFORMACE PRO OBCE.pdf

Leták_MZCR_Coronavirus_A5.pdf

leták_COVID-19_dráhy_a_vlak.pdf

Manuál_přípravy_pracoviště_na_onemocnění_COVID-19.pdf

Koronavirus_a_pracovněprávní_souvislosti_-_manuál_MPSV.pdf

Doporučení_pro_cestovatele_ECDC_SZU.jpg

Jak_snížit_riziko_nakažení_koronavirem (1).png

Nový_koronavirus_informace.png

Koronavirus_na_pravou_míru (1).jpg


Publikováno 10. 3. 2020 14:18

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných

https://www.youtube.com/watch?v=_fPljO_oy0g


Publikováno 31. 1. 2020 8:21

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období od 1. 10. 2017 do 31.12.2018

Informace pro vlastníky lesa.pdf


Publikováno 12. 12. 2019 10:16

Povinné "čipování" psů

Letak_k_cipovani_psu.pdf


Publikováno 2. 9. 2019 7:29

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Bez názvu.jpg

 


Publikováno 25. 7. 2019 8:37

STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!

STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!

 

Naše obec se zapojila do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., jehož cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do Vašich domovů novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů. 

            Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je zaveden tzv. individuální sběr papíru a plastů. Jde o způsob třídění zmíněných dvou komodit do třídících nádob umístěných přímo u domů nebo do barevných pytlů.

            Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení množství vytříděného skla v kontejnerech, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho bydliště. Ve své domácnosti tak budete moct sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbírané sklo pak vhazujte do zelených kontejnerů instalovaných v naší obci. Spolu s taškami obdržíte také informační leták s informacemi o správném třídění skla v domácnostech.

            V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané domácnosti dotazovány formou krátkého dotazníku, a to za účelem ověření míry jejich zapojení do třídění skleněných odpadů.

 

Jak získáte novou tašku?

Při platbě poplatku za odpady na rok 2019 na OÚ Hospříz.

 

Proč má smysl třídit sklo?

            Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je velká úspora energie, která může činit až 90 % oproti výrobě z vytěžených sklářských písků.

            Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky, pivo apod. Z tabulového skla se pak opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve specializovaných továrnách vyrábí tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace základové desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.

 

Do kontejneru na sklo patří

Do kontejneru na sklo nepatří

barevné a čiré sklo

keramika a porcelán, sklokeramika

lahve od vína, jiných alkoholických i nealkoholických nápojů

zrcadla, autosklo, drátované sklo atd.

tabulové sklo z oken nebo dveří

varné a laboratorní sklo

zavařovací sklenice, skleněné nádoby, apod.

zlacené či pokovené sklo

 

Sklo_tasky_foto_ilustracni.png

 

 

 


Publikováno 7. 3. 2019 9:07

Kůrovcová kalamita a jak ji řešit + informace o dotačních možnostech na hospodaření v lesí

Městský úřad Jindřichův Hradec, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, Vás v přílohách informuje o nastalé situaci v lesích, konkrétně kůrovcové kalamity a též dotačních možnostech pro vlastníky lesů. Jedná se především o informace pro vlastníky lesů.

  

http://www.silvarium.cz/sklad/Kalamitni_kurovcove_desatero_A4.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/578625/TZ_Kurovci_2018___priloha_2___letak.pdf

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/metodicke-prirucky-pro-zadatele-o.html

https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/informace-pro-vlastniky-lesu.html

 

Kalamitní kůrovcové desatero.pdf

 

Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy.pdf

 

Prirucka___Lesy.pdf

 

Metodická informace.docx

 

Vaztak_Aktiv_UKZ_SCAN_Nařízení_ÚKZÚZ.pdf

 

Vaztak_Les_UKZ_SCAN_Nařízení_ÚKZÚZ.pdf


Publikováno 2. 8. 2018 8:14

BEZPLATNÁ INSOLVENČNÍ PORADNA V JINDŘICHOVĚ HRADCI

BEZPLATNÁ INSOLVENČNÍ PORADNA V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 

 

Bez názvu.jpg

 


Publikováno 15. 3. 2018 13:32

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBCÍ HOSPŘÍZ

Ceník prací platný.jpg

 


Publikováno 9. 9. 2016 10:26